Adres
ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Rekrutacja do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3

2014-02-28
Karta zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej na rok szkolny 2014/15.
Załącznik 2b:


Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Limanowej na rok szkolny 2014/15.
Załącznik 2a:
 


Regulaminy rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3  
w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 im. ks. płk. J. Jońca w Limanowej
w roku szkolnym 2014/2015.

 

I  Zasady rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 6 grudnia 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw,

c) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.),

d) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458),

e) Statutu Szkoły.


II  Termin rekrutacji.

1. Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w terminach:

- I termin – od 3 do 15 marca 2014r.,
- II termin – do 30 marca 2014r.,
- postępowanie uzupełniające – do 31 sierpnia 2014 r.

2. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu   (18) 33-71- 401.


III  Obowiązek szkolny.

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z dniem 1 września roku kalendarzowego,
w którym dziecko kończy 7 lat /rocznik 2007/ oraz dzieci 6 letnie urodzone w okresie od
1 stycznia do 30 czerwca 2008r. i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

2. Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008r., jeśli taka będzie wola ich rodziców oraz odbyły roczne przygotowanie przedszkolne.


IV  Zasady rekrutacji.

1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie zgłoszenia /załącznik nr 2b/.

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.

4. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

a) uczęszczanie rodzeństwa do placówki, do której składany jest wniosek – 5 punktów,

b) szkoła, do której uczęszcza dziecko, jest najbliżej miejsca pracy rodziców – 5 punktów,

c) deklaracja rodziców o zapisaniu dziecka do klasy pierwszej szkoły, w której uczęszczało do oddziału przedszkolnego – 5 punktów.


V  Dzieci niebędące obywatelami polskimi.

Dzieci niebędące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.


VI  Odroczenia.

1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.

2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego w obwodzie szkoły.

3. W celu podjęcia decyzji dyrektor szkoły zasięga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.


VII  Zapisy.

1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej polega na:

a) pobraniu ze strony internetowej (zakładka – rekrutacja ) lub sekretariatu uczniowskiego wniosku zapisu do klasy pierwszej (zał.2a) dla dzieci spoza obwodu lub zgłoszenia
(zał. nr 2b) dla dzieci z obwodu szkoły.

b) wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku lub zgłoszenia w sekretariacie szkoły.


VIII  Przepisy końcowe.

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna wyznaczona przez dyrektora szkoły.

2.      W przypadku braku wolnych miejsc do klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji.

3.      Lista dzieci przyjętych do klasy pierwszej zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

4.      Zasady odwołania od decyzji komisji określa ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013r. art. 20 zc. ust. 6,7,8,9.

Odsłon (2709)ZSS
« Powrót do listy ogłoszeń