Życie i szlak bojowy ks. płk. Józefa Jońca

Ksiądz Józef Joniec urodził się 11 marca 1900 r. w Sowlinach koło Limanowej, jako syn zamożnych gospodarzy: Wojciecha i Agaty z domu Ryś. W latach 1907-1911 uczęszczał do szkoły powszechnej w Limanowej.We wrześniu 1911 r. rozpoczął naukę w I Gimnazjum w Nowym Sączu, gdzie prawdopodobnie uczestniczył w tajnym "Związku Walki Czynnej" lub był drużyniakiem dziesiątej "Drużyny Strzeleckiej" (w czasie słynnej bitwy pod Limanową 8 -12 XII 1914 r.).

W 1916 r. po ukończeniu czwartej klasy zaciągnął się do II Brygady Legionów jako ułan 8-go Pułku Ułanów im. ks. J. Poniatowskiego. Po tzw. "Kryzysie Przysięgowym" w lipcu 1917 r. wszedł w skład podkorpusu posiłkowego i znalazł się na Bukowinie. Następnie został internowany na Węgrzech, a potem wcielony siłą do wojska austriackiego. Koniec I wojny światowej zastał go na froncie włoskim.

Wiosną 1919 r. zgłasza się znów do wojska, by wziąźć udział w "odsieczy Lwowa", za co otrzymał Krzyż Walecznych. Po powrocie zaczyna naukę w Prywatnym Gimnazjum im. Stanisława Jaworskiego w Krakowie. Jednak nauka została przerwana, bowiem w dniu 13 lipca 1920 roku ponownie zaciąga się do wojska jako wachmistrz 8-go pułku ułanów krakowskich, by bronić Polski przed nawałą bolszewicką. Maturę zdaje już w kolejnym (trzecim) Gimnazjum im. H. Sienkiewicza w Krakowie.

Jesienią 1921 r. wstępuje do Seminarium Duchownego w Krakowie i równocześnie rozpoczyna studia teologiczne na Uniwersytecie Krakowskim. Święcenia kapłańskie otrzymuje 19 września 1925 roku z rąk arcybiskupa krakowskiego ks. Adama Stefana Sapiechy. 20 września 1925 r. odprawia mszę świętą prymicyjną w Limanowej, a przy nim asystuje ks. Kazimierz Łazarski.

Pracę duszpasterską rozpoczyna w Czarnym Dunajcu, gdzie przez pięć lat prowadzi intensywną pracę wśród młodzieży i wiernych. W 1930 r. zostaje przeniesiony do Balina koło Chrzanowa, gdzie rozpoczął starania o budowę nowego kościoła, która rozpoczęła się w 1935 r. W Chrzanowie zachował się wspaniały księgozbiór księdza Jońca liczący około 400 tomów (m. in. "Dzieje filozofii starożytnej" ks. Laforeta z 1873 r., dzieła wszystkie Jana Długosza w 14 tomach wydane przez Przeździeckich w Krakowie 1863-1867, czy "Księga pamiątkowa setnej rocznicy ustanowienia Konstytucji 3 Maja"). Pracę duszpasterską przerwał wybuch II wojny światowej. Ksiądz J. Joniec uprzedzony o możliwości aresztowania schronił się w styczniu 1940 r. u rodziny w Nowym Sączu, a następnie przez Szczawnicę przerzucony zostaje na Słowację, następnie przez Węgry (gdzie był przez pewien czas duszpasterzem internowanych), Jugosławię, Grecję, Turcję, Syrię i 30 VI 1940 r. staje nad Jeziorem Genezaret. Tutaj proboszcz z Balina przywdziewa mundur żołnierski stając się kapelanem Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Rozpoczyna się nowy okres w życiu ks. J. Jońca. Jako kapelan ks. Joniec na Ziemi Świętej oprowadzał żołnierzy po wszystkich miejscach świętych. Opisał drogę krzyżową w Jerozolimie jaką odbył z grupą 100 żołnierzy "...na kolanach pobożnie modliliśmy się i śpiewaliśy aże się mury trzęsły...".Organizował  zbiórkę pieniędzy na prowadzoną przez siostry Elżbietanki budowę Domu Polskiego w Jerozolimie. Był inicjatorem ustanowienia wieczystej fundacji Mszy św. za duszę poległych żołnierzy Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich.

We wrześniu 1940 r. SBSK przeniesiona została do Egiptu, a w sierpniu 1941 znalazła się w Tobruku. Ks. Joniec pisał: "cieszy mnie, że wreszcie jesteśmy w porządnej akcji wojskowej, że zaczyna się robota bojowa prawdziwa". Jako kapelan odprawiał nabożeństwa, pielęgnował rannych, grzebał poległych i głosił słynne "Kazania i przemowy tobruckie", które zostały ogloszone drukiem w 1942 r. w Jerozolimie.

Po zakończeniu oblężeniu Tobruku SBSK stoczyła bardzo ciężką walkę pod EL-CHAZALA (15-17 XII 1941) i została następnie zreorganizowana w 3 Dywizję Strzelców Karpackich. Jej naczelnym kapelanem został ks. J. Joniec. 14 XI 1943 r. ks. Joniec odprawił uroczystą mszę św. w obozie L-KHASSE.

W grudniu 1943 r. 3 Brygada Strzelców Karpackich przybywa do Włoch, gdzie od stycznia 1944 rozpoczęły się walki o ufortyfikowany rejon starego opactwa benedyktyńskiego Monte Cassino. Dopiero 18 maja 1944 r. Polacy po dwóch ciężkich i krwawych natarciach zdobyli szczyt i zatknęli sztandar polski na murach klasztoru. Zwycięstwo przypadło na święto Wniebowstąpienia Pańskiego. Przed bitwą ks. Joniec podczas odprawy kapelanów mówił: "Nie bójcie się iść do nieba, innym drogę wskazujcie, nie bójcie się tą drogą iść sami. Trzeba z żołnierzami być w linii". Ksiądz Joniec wziął udział w bitwie pod Monte Cassino, nie tylko jako kapelan, ale również pomocnik sanitariuszy. Z pierwszej linii walk wynosił na plecach ciężko rannych. Pod szczytem nr 593 założył punkt opatrunkowy. Za bitwę pod Monte Cassino ks. Joniec otrzymał drugi Krzyż Walecznych. Po zakończeniu walk ks. Joniec tworzy polski cmentarz żolnierski. "Rośnie rząd krzyży w San Wittore na polskim cmentarzu wojskowym, który saperzy oczyścili z min i pięknie ogrodzili.... To jest mój smutny obowiązek. Przygotowany przeze mnie cmentarz dla poległych z Dywizji w St. Wittore zapełnia się". To słowa ks. Jońca.

Dalszy szlak bojowy 3 DSK wiedzie przez Ancorę (28 VII 1944), Asyż (8 X 1944), Terra del Sole (10 I 1945), Medicinę (14 IV 1945) i Bolonię (18-21 IV 1945). Ks. płk J. Jonic na cmentarzu w LoretoKsiądz Joniec wraz z polskimi żołnierzami brał udział w gaszeniu Bazyliki w Loreto "...gasił z narażeniem się pożar, czemu biernie przyglądali się bezradni Włosi".

W Loreto znajdowały się pamiątki po wielkim zwycięstwie wojsk polskich pod Wiedniem (namiot turecki jako baldachim, ornat uszyty z namiotu). Za udział w gaszeniu Bazyliki  żolnierze polscy otrzymali odznakę i ozdobny dyplom oraz medal "BENE MERITI" od papieża.Cmentarz i Bazylika w Loreto.We Włoszech ksiądz Joniec pozostał do 5 IX 1946 r. Czynnie uczestniczył w urządzaniu cmentarzy żołnierskich pod Monte Cassino, w Loreto i Bolonii. Był jednym z inicjatorów budowy pomnika na wzgórzu 593, gdzie toczyły się najcięższe walki o Monte Cassino. Pomnik symbolizował poległych żołnierzy polskich pod Tobrukiem, nad rzeką Sangro, pod klasztorem Monte Cassino. Żołnierze polscy zebrali 100 000 lirów na Bazylikę i 600 000 lirów na Monte Cassino. Pod pomnikiem ksiądz wygłosił płomienne kazanie: "Niech ten strzelisty marmur pomnika z dominującym znakiem Krzyża Św. kąpie się w lazurze nieba włoskiego, niech strzela we mgły jesienne, ale niech mówi światu i potomności o bohaterstwie żołnierza polskiego".

10 września 1946 r. ksiądz Joniec przybywa do Wielkiej Brytani, gdzie pełnił do końca obowiązki kapelana wojskowego. Tam też zadecydował o powrocie do kraju.

21 kwiecień 1948 r. generał Bronisław Duch, dowódca 3 DSK odczytał rozkaz:

"Jego wojenna praca jest nierozłącznie związana z wszystkimi trudami, przeżyciami i tradycjami oddziałów karpackich. W pracy duszpasterskiej w szeregach karpackich cechowała go głęboka wiara, poświęcenie i płomienny patriotyzm... . Żegnając księdza proboszcza Jońca, udzielam mu pochwały w imieniu służby i wyrażam serdeczne podziękowania za całość jego pełnej poświęcenia pracy. Dowódca III Dywizji S. K. Duch, gen. dyw."

Po powrocie do kraju i krótkim wypoczynku zostaje proboszczem w Woli Justowskiej koło Krakowa, gdzie odnowił zabytkowy kościół przeniesiony z Komorowa (XVI w), a od II 1951 r. zostaje przeniesiony do Oświęcimia, gdzie intensywnej pracy duszpasterskiej i przesłuchaniu w Urzędzie Bezpieczeństwa przebył dwa zawały.

Pogrzeb odbył się w wigilię Bożego Narodzenia i zgromadził tysiące wiernych. Ciało wielkiego kapłana, Polaka, Limanowoaniab spoczuwa na cmentarzu Oświęcimskim.

Ks. płk J. Joniec był autorek publikowanych "Kazań i przemówień tobruckich" - Jerozolima 1942, na publikację czekają: "Historia Parafii Limanowskiej" - maszynopis, "Duszpasterstwo w SBSK i 3 DSK" - maszynopis, "Moje wspomnienia" - maszynopis.

mgr Tadeusz Hejmej